Angel Toldrā Vianzo. Barna. - Núm 3188 Passeig de Can Magriņā