Postal Fotogrāfica - Imagen Santa Cándia, en talla, destinada a la Parroquia de Falset